Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFUME INSPIRED S.R.O
WWW.ESENTIS.CZ 

I. Obecná ustanovení
II. Vymezení pojmů
III. Typ a rozsah elektronických služeb
IV. Kupní smlouva a obchodní podmínky
V. Způsoby platby
VI. Způsoby doručení, náklady na doručení, načasování
VII. Podmínky smluv o poskytování elektronických služeb
VIII. Reklamační řád
IX. Odstoupení od smlouvy
X. Práva z vadného plnění
XI. Ochrana osobních údajů
XII. Závěrečná ustanovení


I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky Perfume Inspired s.r.o. se sídlem Šunychelská 286, 735 81 Bohumín, IČO: 14383870, DIČ: CZ14383870, upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího: 
http://www.esentis.cz/

2. Veškeré obchodní názvy, názvy produktů, názvy společností a loga používané na webové stránce v http://www.esentis.cz jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků a jsou použity pouze pro identifikační účely. Mohou být registrovány jako obchodní známky. Všechny materiály, popisy a obrázky uvedené na webových stránkách http://www.esentis.cz jsou použity pro informační účely.

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

II. Vymezení pojmů

 • Pracovní den – jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou svátků
 • Registrační formulář – formulář k dispozici na webových stránkách http://www.esentis.cz umožňující vytvořit uživatelský účet
 • Objednávka – formulář k dispozici na internetových stránkách http://www.esentis.cz umožňuje podávání objednávek
 • Internetový obchod – on-line obchod na doméně http://www.esentis.cz, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
 • Webové stránky – internetové stránky prodávajícího provozující on-line obchod na adrese http://www.esentis.cz
 • Obchodní podmínky – obchodní podmínky internetového obchodu Esentis.cz, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy
 • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel
 • Spotřebitel – každý kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím
 • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
 • Uživatelský účet – administrativní uživatelské rozhraní vytvořené se souhlasem kupujícího, které je označeno individuálním jménem (login) a chráněno heslem
 • Elektronická adresa kupujícího – adresa elektronické pošty kupujícího, prostřednictvím které se přihlašuje do svého uživatelského účtu a odesílá objednávky
 • Dodavatel/Prodávající – Esentis.cz pod názvem Perfume Inspired s.r.o. se sídlem Šunychelská 286, 735 81 Bohumín, IČ: 14383870, DIČ: CZ14383870
 • Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím internetového obchodu www.esentis.cz
 • Kupní smlouva – kupní smlouva zboží uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím
 • Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři a jeho odesláním prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu
 • Zpravodaj (newsletter) – elektronická služba umožňuje zákazníkům přihlášení a získání na specifikovanou e-mailovou adresu klienta bezplatné informace od dodavatele služby týkající se zboží dostupného v obchodě

 
III. Typ a rozsah elektronických služeb

1. Poskytovatel služeb umožňuje, prostřednictvím internetového obchodu, účetnictví e-služeb, jako je:
a. závěr kupních smluv,
b. vedení účtu v obchodě,
c. posílání zpravodajů

2. Poskytování elektronických služeb zákazníkům v obchodě se provádí v souladu s obchodními podmínkami.

3. Poskytovatel služeb má právo zveřejnit na webových stránkách reklamní obsah. Obsah tvoří nedílnou součást obchodu a představuje použité materiály.


IV. Kupní smlouva a obchodní podmínky

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dopravu ke kupujícímu.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

4. Kupní smlouva vzniká výslovným potvrzením prodávajícího. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

5. Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Kupující by si měl po dobu platnosti záruky potvrzující e-mail uschovat (nemazat), neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.

6. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

8. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

9. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

10. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

12. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu http://www.esentis.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

13. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

14. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

15. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

16. Každá Kupní smlouva je potvrzena dokladem o nákupu (stvrzenkou nebo fakturou), které je připojeno ke zboží.

17. Objednávky mohou být provedeny:
a. prostřednictvím webových stránek pomocí objednávkového formuláře (obchod http://www.esentis.cz) a to 24 hodin denně po celý rok.
b. e-mailem na adresu: parfumerie.esentis@gmail.com
c. na telefonním čísle: +420 777 092 509V. Způsoby platby

1. Prodávající umožňuje následující způsoby platby:
a. tradiční platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího:
(CZK) Číslo účtu: Raiffeisen Bank 7072661002, kód banky: 5500 / Perfume Inspired s.r.o. Šunychelská 286, 735 81 Bohumín

EU: IBAN: CZ6655000000007072661002 (CZK)

(EUR) Číslo účtu: Raiffeisen Bank
EU: IBAN: CZ6655000000007072661002 (EUR)

b. platba na dobírku,

c. platby prostřednictvím elektronických platebních služeb,

d. hotově při osobním převzetí zboží.

2. V případě transferových plateb, platby, které mají být provedeny na číslo bankovního účtu:

(CZK) Číslo účtu: Raiffeisen Bank 7072661002 Kód banky: 5500 / Perfume Inspired s.r.o. Šunychelská 286, 735 81 Bohumín
EU: IBAN: CZ6655000000007072661002 (CZK)

(EURO) Číslo účtu: Raiffeisen Bank
EU: IBAN: CZ6655000000007072661002 (EUR)

Při převodu zadejte jako variabilní symbol číslo vaší objednávky.

3. V případě volby platby na dobírku je zásilka odeslána po ověření správnosti kontaktních údajů.

4. V případě platby pomocí elektronických platebních služeb zákazník platí celkovou hodnotu objednávky předem před jejím odesláním. Elektronické platební služby zahrnují možnost on-line platby platební kartou či platbu převodem na účet e-shopu. Zboží se odesílá po obdržení celkové částky za objednávku prodávajícím.

5. Zákazník je povinen provést platbu za objednávku s ohledem na uzavření kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od jejího uskutečnění, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Nezaplacení v přiměřené lhůtě znamená zrušení objednávky prodávajícím.

 

VI. Způsoby doručení, náklady na doručení, načasování

1. Náklady na dodávku jsou stanoveny v průběhu objednávkového procesu a jsou závislé na výběru způsobu platby a způsob dodání nakoupeného zboží

2. Nakoupené zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby.

3. Délka dodání objednávky se odvíjí od času kompletace objednávky a doby dodání zboží ve lhůtě dopravcem:
a. doba kompletování objednávky e-shopem je 1 den,
b. dodávka zásilky dopravcem je v termínu který deklaruje, tzn. od 2 do 14 pracovních dnů (dodávka probíhá pouze v pracovní dny).

 

VII. Podmínky smluv o poskytování elektronických služeb

1. Odstoupení od smlouvy o poskytování elektronických služeb:
a. odstoupení od smlouvy je možné kdykoli a bez udání důvodu (např. zrušení účtu).

b. zákazník může odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení e-mailem na adresu: parfumerie.esentis@gmail.com

c. poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy o poskytování elektronických služeb kdykoli, pokud zákazník poruší obchodní podmínky. Poskytování služeb v tomto případě vyprší po 7 dnech od podání oznámení o jeho ukončení (výpovědní lhůty).

d. ukončení vede k ukončení právního vztahu s účinností do budoucna.

2. Poskytovatel služeb a zákazník může odstoupit od smlouvy o poskytování elektronických služeb kdykoliv na základě vzájemné dohody.

 

VIII. Reklamační řád

1.  Zákazník má možnost v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Způsob kompenzace si může zvolit, a to:
a. vrácení peněz bankovním převodem,
b. vrácení peněz poštovní poukázkou,
c. výměnu za jiné zboží.

Rozhodnete-li se pro vrácení zboží v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek.

2. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

4. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

5. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy


6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

9. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

10. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Oznámení o vadě týkající se produktů a uplatňování příslušných nároků lze provést prostřednictvím e-mailové adresy: parfumerie.esentis@gmail.com nebo písemně na následující adrese: Šunychelská 286, 735 81 Bohumín. Ve výše uvedeném e-mailu musí být obsaženo co nejvíce informací a okolnosti vztahující se k předmětu reklamace, zejména specifikace vady, datum a kontaktní informace. Vámi poskytnuté informace významně usnadní a urychlí proces vyřízení reklamace ze strany prodávajícího.


11. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.


12. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

13. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.


14. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Neposílejte zboží na dobírku, nebude vyzvednuto. Doporučujeme vám zboží pojistit.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

15. Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

16. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.


17. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.


18. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou nebo jiným způsobem dle volby zákazníka.


19. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

20. Stížnosti související s poskytováním elektronických služeb poskytovatelem služeb:

a. Reklamace související s poskytováním elektronických služeb může být provedena prostřednictvím e-mailové adresy: parfumerie.esentis@gmail.com

b. Ve výše uvedeném e-mailu musí být obsaženo co nejvíce informací a okolnosti vztahující se k předmětu reklamace, zejména specifikace problému, datum a kontaktní informace. Vámi poskytnuté informace významně usnadní a urychlí proces vyřízení reklamace ze strany prodávajícího.

c. Stížnost bude poskytovatelem služby projednána neprodleně, nejpozději do 14 dnů.

d. Výsledek reklamačního procesu bude poskytovatelem odeslán na e-mailovou adresu zákazníka.IX. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

a. Náklady spojené s přepravou zboží (poštovné) nebude vráceno v případě, pokud zákazník nevrátil celou část zboží z objednávky.

b. Prodávající si vyhrazuje právo na odečtení částky poštovného ve výši nejlevnější varianty za poslání, kdy částka za nákup před vrácením je nad 2500 Kč a přeprava je u takové hodnoty objednávky zdarma.

2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);

b. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

c. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

d. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

 

X. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b. na odstranění vady opravou věci

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d. odstoupit od smlouvy.

3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vazbu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

6. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

To neplatí, když:

a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

d. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li, ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

 

XI. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů v rozsahu zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová a poštovní adresa na dobu neurčitou, nebo do doby písemného vyjádření o jejich odstranění z naší databáze. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může sám své údaje (jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa) editovat ve svém online klientském účtu, případně po zaslání žádosti k jejich editaci z daného registračního emailu. Emailová adresa lze změnit pouze na písemné vyžádání odeslané právě z dané registrační emailové adresy (pro její ověření). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvy jsou uzavřeny v souladu s platnými zákony České republiky.

2. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

4. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

2.Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

3. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky.

4. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.

7. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti 28. 3. 2022. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Ochrana osobních údajů

I. Obecná ustanovení

1. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím obchodu je Perfume Inspired s.r.o. se sídlem Šunychelská 286, 735 81 Bohumín, IČ: 14383870, DIČ: CZ14383870, e-mail: parfumerie.esentis@gmail.com

2. Příjemci osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 88797 upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy.

3. Správce je zvláštní opatrnosti chránit zájmy subjektu údajů, a zejména zajistí, aby údaje shromážděné podle něho jsou:

a. zpracovány v souladu se zákonem,

b. shromažďovány pro stanovené účely, legitimní účely a nesmějí být podrobeny dalšímu zpracování neslučitelné s těmito účely.

c. relevantní a přiměřená ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a uloženy v podobě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.II. Účel a rozsah sběru dat

1. Zákazníků osobní údaje shromážděné správce, jsou využívány pro účely účetnictví, pro marketingové účely (např. Zpravodaj), obraťte se na Zákazníka a další aktivity spojené s prováděním dohody o prodeji.

2. Správce zpracovává tyto osobní údaje zákazníků:

a. Jméno a příjmení, název společnosti,

b. Adresa (ulice a číslo domu / bytu, poštovní směrovací číslo, město)

c. Telefonní číslo,

d. Daňové identifikační číslo,

e. E-mailová adresa.

3. Správce může zpracovávat tyto údaje charakterizující užívání zákazníkem služeb poskytovaných elektronicky (provozní data):

a. Identifikace znamená konec telekomunikační sítě nebo systém pro přenos dat, která byla použita klientem.

b. Informace o začátek, konec a rozsahu příslušného použití objednatelem služeb poskytovaných elektronickými prostředky.

c. Informace o uplatnění klientem těchto služeb poskytovaných elektronicky.

  

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Číslo objednávky: ………………………………………….
Jméno a příjmení zákazníka: .…………………………………………………………………………………..
Tel: ………………………………………… E-mail: ...…………………………………………………………
Číslo účtu/kód banky: ...…………………………………………………………………………………………

PROSÍME O VYPLNĚNÍ TABULKY
Jako důvod reklamace, prosím, uveďte číslo 1 – 5 (viz .tabulka níže). Do požadované náhrady, prosím, uveďte a) nebo b) dle Požadovaného způsobu vyřízení reklamace.

Důvod reklamace

Název zboží

Počet Kusů

Způsob vyřízení


Důvod Reklamace:

1. Doručený nesprávný kus

2. Poškozený obal - uveďte druh poškození:

3. Nekompletní objednávka

4. Jiné:

5. Jiné:

 

  

 

  

Požadovaný způsob vyřízení reklamace:

A) Zaslání nového produktu

B) Vrácení peněz


Adresa pro doručení nového produktu (pokud se liší od původní objednávky):


Jméno a Příjmení: ................................………………………………………………………………………….
Adresa: .............................……………………………………….………………………………………………..
Město: ………………………………………………                                  PSČ: ……………....…………...

Podpis zákazníka: …………………………………………….

 

Místo: …….……………………………………………                  Datum: …………………………………….....

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky: …………………………………...........................................................

Datum objednání: …………………………………..........................................................

Datum obdržení: ……………………………………........................................................

Jméno a příjmení zákazníka: ……………………………………………………………..

Adresa zákazníka: ……………………………………………………………....................

Číslo účtu pro vrácení platby: …………………………………………………………….

Komentář: ……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………....

.........................................................................................................................................


Podpis zákazníka: …………………………………………

Dne: …………………..  v ………………………………………….


Perfume Inspired s.r.o.

Šunychelská 286

735 81 Bohumín

e-mail: parfumerie.esentis@gmail.com

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.